شرایط مورد نیاز برای دوره اختصاصی

در این سنت تمرین مراقبه ویپاسانا چند دوره اختصاصی برای دانشجویان قدیمی وجود دارد.این دوره ها نیازمندی های مشخصی دارند که یک دانشجوی قدیمی باید داشته باشد تا واجد شرایط شرکت در این دوره ها باشد.نیازمندی های پایه صلاحیت شرکت در این دوره ها به شرح زیر است:


دانشجوی قدیمی دوره یک روزه یا سه روزه

گذراندن حداقل یک دوره ده روزه با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش. کسانی که انرژی درمانی یا از این قبیل تکنیک ها را کار می کنند نمی بایست شرکت کنند. باید سعی شود تمام دستورات اخلاقی با بهترین توان فرد رعایت شود.


دوره ساتیپاتانا سوتا

حداقل سه دوره ده روزه (شامل خدمت نمی شود) را با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش نشسته باشید. این تکنیک را حداقل به مدت یک سال تمرین کرده باشید. از آخرین دوره تان با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش تکنیک مراقبه دیگری را تمرین نکرده باشید. در کمترین حالت ممکن سعی در تمرین روزانه را از زمان درخواست دوره داشته باشید. در کمتربن حالت ممکن سعی در رعایت پنج دستور اخلاقی از زمان درخواست دوره داشته باشید.


دوره شخصی دانشجویان قدیمی جدی

دوره اختصاصی دانشجویان قدیمی برای دانشجویان قدیمی با جدیتی است که حداقل سه دوره ده روزه را که آخرین آن در دوسال گذشته بوده گذرانده باشند.استادی در دوره حضور ندارد،مدیر دانشجویی نیست ،ملاقاتی در ظهر نیست و در آخر روز جلسه پرسش و پاسخی نیست.درس شبانه نیاز است و داشجویان شرکت کننده مسئول پخش نوار در ساعت هفت عصر هستند.

از دانشجویان انتظار می رود تا از همان جدول زمانبندی دوره ده روزه پیروی کنند. تمام قوانین و مقررات را در مرکز رعایت کنند(سکوت شریفه،هشت دستور و غیره). از آخرین دوره تان با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش تکنیک مراقبه دیگری را تمرین نکرده باشید. سعی در تمرین روزانه را از زمان درخواست دوره داشته باشید. سعی در رعایت پنج دستو اخلاقی به بهتربن نحو ممکن برای فرد داشته باشید. اجازه شرکت در دوره باید از طرف یک استادیار داده شود.


دوره اختصاصی دانشجویان قدیمی

باید یک دانشجوی قدیمی جدی که به این تکنیک متعهد است باشد. باید حداقل پنج دوره ده روزه با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ساتیپاتانا سوتا را نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ده روزه خدمت کرده باشد. تمرین روزانه دو ساعت در روز را حداقل به مدت دوسال انجام داده باشد. حداقل به مدت یک سال از کشتن،خلاف جنسی،مخدرات و مسکرات پرهیز و دیگر دستورات اخلاقی را به بهتربن نحو ممکن برای فرد رعایت کرده باشند. . زن یا شوهر باید موافق نشست بلند مدت همسرش باشد.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


دوره بیست روزه

باید یک دانشجوی قدیمی جدی که به این تکنیک متعهد است باشد. باید حداقل پنج دوره ده روزه با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ساتیپاتانا سوتا را نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ده روزه خدمت کرده باشد. تمرین روزانه دو ساعت در روز را حداقل به مدت دوسال انجام داده باشد. حداقل به مدت یک سال از کشتن،خلاف جنسی،مخدرات و مسکرات پرهیز و دیگر دستورات اخلاقی را به بهتربن نحو ممکن برای فرد رعایت کرده باشند. حداقل شش ماه از آخرین دوره نشست بلند مدت فاصله باشد. ده روز فاصله بین دوره بلند مدت و دیگر دوره ها. زن یا شوهر باید موافق نشست بلند مدت همسرش باشد.


دوره سی روزه

باید یک دانشجوی قدیمی جدی که به این تکنیک متعهد است باشد. باید حداقل شش دوره ده روزه با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ساتیپاتانا سوتا را نشسته باشد. باید حداقل یک دوره بیست روزه نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ده روزه خدمت کرده باشد. تمرین روزانه دو ساعت در روز را حداقل به مدت دوسال انجام داده باشد. حداقل به مدت یک سال از کشتن،خلاف جنسی،مخدرات و مسکرات پرهیز و دیگر دستورات اخلاقی را به بهتربن نحو ممکن برای فرد رعایت کرده باشند. حداقل شش ماه از آخرین دوره نشست بلند مدت فاصله باشد. ده روز فاصله بین دوره بلند مدت و دیگر دوره ها. زن یا شوهر باید موافق نشست بلند مدت همسرش باشد. برای اولین دوره سی روزه حداقل باید یک دوره ده روزه را بعد از اولین دوره بیست روزه نشسته باشد.


دوره چهل و پنج روزه

باید یک دانشجوی قدیمی جدی که به این تکنیک متعهد است باشد. باید حداقل شش دوره ده روزه با گوینکاجی یا یکی از استادیارانش نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ساتیپاتانا سوتا را نشسته باشد. باید حداقل یک دوره بیست روزه نشسته باشد. باید حداقل یک دوره ده روزه خدمت کرده باشد. تمرین روزانه دو ساعت در روز را حداقل به مدت دوسال انجام داده باشد. حداقل به مدت یک سال از کشتن،خلاف جنسی،مخدرات و مسکرات پرهیز و دیگر دستورات اخلاقی را به بهتربن نحو ممکن برای فرد رعایت کرده باشند. حداقل شش ماه از آخرین دوره نشست بلند مدت فاصله باشد. ده روز فاصله بین دوره بلند مدت و دیگر دوره ها. زن یا شوهر باید موافق نشست بلند مدت همسرش باشد. برای اولین دوره سی روزه حداقل باید یک دوره ده روزه را بعد از اولین دوره بیست روزه نشسته باشد.


دوره شصت روزه

دوره شصت روزه برای استادیارانی که دو دوره چهل و پنج روزه را نشسته اند و به طور مرتب خدمات داممایی ارائه داده اند(به عنوان مثال : کساتی که حداقل در چهار دوره ده روزه در سال گذشته مشارکت کرده اند یا در ظرفیت های دیگر مرتبا خدمت می کنند) رزرو شده. توصیه نامه از استاد منطقه الزامی است. ترجیح شرکت به کسانی داده خواهد شد که قبلا دوره شصت روزه ننشسته اند یا دوره شصت روزه کمتری نشسته اند. غیر استادیاران باید دوره های بلند مدت دیگری را بنشیننید.


نیازمندی های بالا کمترین نیازمندی است و ضمانتی برای شرکت در دوره نیست.درخواست دوره های ده روزه اختصاصی ، دوره بیست روزه ، دوره سی روزه ، دوره چهل و پنج روزه، دوره شصت روزه و دوره اختصاصی استادان باید شامل توصیه نامه از یک استادیار که شما را به خوبی می شناسد و یک استاد تمام از منطقه دانشجو باشد.