คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้สมัคร สำหรับหลักสูตรพิเศษ

การปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวทางนี้ มีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนเก่าหลายหลักสูตร โดยหลักสูตรเหล่านี้มีเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน เงื่อนไขทั่วไปมีดังต่อไปนี้:


หลักสูตร 1 วัน หรือ 3 วัน สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า

เคยผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้ว ท่านที่วิธีการรักษาโรคให้ผู้อื่นด้วยพลังต่างๆไม่ควรเข้าร่วมการอบรม ควรเป็นผู้ที่พยายามรักษาศีล 5 อย่างดีที่สุดตามที่ตนสามารถทำได้


หลักสูตรสติปัฏฐาน

เคยผ่านการอบรม (ไม่รวมการเป็นธรรมบริกร) ในหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างน้อย 1 ปี ไม่เคยปฏิบัติตามแนวทางอื่น ตั้งแต่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยครั้งล่าสุด พยายามปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นอย่างน้อยตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร พยายามรักษาศีล 5 อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร


หลักสูตรปฏิบัติด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าผู้มีความมุ่งมั่น

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติเก่าที่เคยเข้าอบรมหลักสูตร ๑๐ วันมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง และมีความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางนี้ ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา โดยจะไม่มีครูผู้สอน ไม่มีผู้จัดการหลักสูตร ไม่มีการเข้าพบอาจารย์เพื่อถามข้อสงสัยในตอนเที่ยง หรือการตอบคำถามในตอนท้ายของวัน ต้องมีธรรมบรรยายในตอนเย็น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องรับผิดชอบการเปิดเทปในเวลา 19.00 น.

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกคนควรทำตามตารางเวลาเดียวกันกับหลักสูตร 10 วันทั่วไป ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ (การรักษาความเงียบ, ศีล 8) ขณะอยู่ที่ศูนย์ ไม่ฝึกเทคนิคอื่นเลย ตั้งแต่การเข้าอบรมครั้งสุดท้ายกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วย พยายามปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่การเข้าอบรมหลักสูตร 10 วันครั้งสุดท้าย พยายามรักษาศีลห้า ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในการเข้ารับการอบรม จะต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้ช่วย


หลักสูตร 10 วันพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า

้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เคยผ่านหลักสูตร 10 วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง เคยผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง ปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำใน 2 ปีที่ผ่านมา ละเว้นจากการฆ่าสัตว์, ประพฤติผิดในกาม, สิ่งเสพติดทั้งปวง และรักษาศีลข้ออื่นๆไว้อย่างสุดความสามารถใน 1 ปีที่ผ่านมา คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


หลักสูตร 20 วัน

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เคยผ่านหลักสูตร 10 วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง เคยผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง ปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำใน 2 ปีที่ผ่านมา ละเว้นจากการฆ่าสัตว์, ประพฤติผิดในกาม, สิ่งเสพติดทั้งปวง และรักษาศีลข้ออื่นๆไว้อย่างสุดความสามารถใน 1 ปีที่ผ่านมา ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว


หลักสูตร 30 วัน

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เคยผ่านหลักสูตร 10 วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง เคยผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง เคยผ่านหลักสูตร 20 วัน อย่างน้อย 1 ครั้ง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำใน 2 ปีที่ผ่านมา ละเว้นจากการฆ่าสัตว์, ประพฤติผิดในกาม, สิ่งเสพติดทั้งปวง และรักษาศีลข้ออื่นๆไว้อย่างสุดความสามารถใน 1 ปีที่ผ่านมา ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว สําหรับผู้ที่เข้าหลักสูตร 30 วัน เป็นครั้งแรกหลังจากจบหลักสูตร 20 วัน แล้ว ต้องจบหลักสูตร 10 วัน อย่างน้อย 1 ครั้ง


หลักสูตร 45 วัน

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว การรับสมัครจํากัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์หรือผู้ที่รับใช้ธรรมะเป็นประจํา เคยผ่านหลักสูตร 10 วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ครั้ง ปฏิบัติเฉพาะแต่วิธีนี้วิธีเดียว ใน 3 ปีที่ผ่านมา เคยผ่านหลักสูตร 30 วัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำใน 2 ปีที่ผ่านมา ละเว้นจากการฆ่าสัตว์, ประพฤติผิดในกาม, สิ่งเสพติดทั้งปวง และรักษาศีลข้ออื่นๆไว้อย่างสุดความสามารถใน 1 ปีที่ผ่านมา ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว สําหรับผู้ที่เข้าหลักสูตร 45 วัน เป็นครั้งแรกหลังจากจบหลักสูตร 30 วัน แล้ว ต้องจบหลักสูตร 10 วัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ศูนย์ไม่อาจยืนยันว่าผู้สมัครจะได้เข้าปฏิบัติจนจบหลักสูตร 45 วันจนกว่าจะปฏิบัติไปถึงวันที่ 30


หลักสูตร 60 วัน

การรับสมัครจํากัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์ผู้เคยจบหลักสูตร 45 วัน 2 ครั้ง และเป็นผู้ที่รับใช้ธรรมะอย่างต่อเนื่อง (เช่น สอนหลักสูตร 10 วัน อย่างน้อย 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา หรือมีงานอื่นในหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง) จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมหลักสูตร 60 วัน หรือ ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร 60 วัน น้อยครั้งกว่า จะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่ผู้ช่วยอาจารย์ควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น


ข้างต้นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ซึ่งไม่ได้รับรองว่าท่านจะสามารถเข้ารับการอบรมได้ ใบสมัครสำหรับหลักสูตร 10 วันพิเศษ หลักสูตร 20 วัน หลักสูตร 30 วัน หลักสูตร 45 วัน หลักสูตร 60 วัน และหลักสูตรที่ท่านอาจารย์ปฏิบัติด้วยตนเอง จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านรู้จักดีและอาจารย์ผู้ดูแลภูมิภาค