اطلاعات مربوط به مراقبه ویپاسانا در سایر زبان ها

اطلاعات مربوط به مراقبه ویپاسانا در زبان های مندرج در زیر در دسترس است. همچنین در این سایت ها، اطلاعات مربوط به دوره ها و فعالیت های ویپاسانا در نقاط خاصی از جهان ارائه شده است. زبان های غالب این سایت شامل زبان کشورهایی است که به طور عمده مراکز مراقبه در آنجا مستقر می باشد.