ప్రత్యేక శిబిర అర్హతలు

విపశ్యన ధ్యాన పద్ధతిలో పాత సాధకుల కొరకు చాలా ప్రత్యేక శిబిరంలు ఉన్నాయి. ఈ శిబిరంలలో ప్రవేశం పొందడానికి, పాత సాధకులు కొన్ని అర్హతలను కలిగి ఉండాలి. ప్రాధమిక అర్హతలు క్రింద చెప్పబడినవి:


1-రోజు లేదా 3-రోజుల పాత సాధకుల శిబిరం

శ్రీ గోయెంకా గారితో గానీ లేకా వారి సహాయక ఆచార్యులతో గానీ కనీసం ఒక్క 10 రోజుల శిబిరములో సాధన చేసి ఉండాలి. శక్తి అనుపాతం ద్వారా స్వస్థత కలిగించే వారు పాల్గొనకూడదు. అన్ని శీలములను యథా శక్తి పాటిస్తూ ఉండాలి.


సతిపట్ఠాన సుత్త శిబిరం

కనీసం మూడు 10 రోజుల శిబిరంలను (సేవ కాకుండా) గోయెంకగారితొ లేక వారి సహాయక ఆచార్యులతో కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక సంవత్సరము నుండి దీనిని సాధన చేస్తూ ఉండాలి. ఇతర ధ్యాన పద్ధతులను అనుసరించి ఉండ కూడదు. గోయెంకగారితొ లేక వారి సహాయక ఆచార్యులతో చేసిన గత శిబిరం తరువాత మీరు ఇతర ధ్యాన పద్ధతులను అనుసరించి ఉండకూడదు. శిబిరంకు దరఖాస్తు ఇచ్చినప్పటి నుండి ప్రతి రోజూ కనీస దైనిక సాధన చేయటానికి కృషి చేస్తూ ఉండాలి. శిబిరంకు దరఖాస్తు ఇచ్చినప్పటి నుండి కనీసం 5 శీలాల పాలన కోసం కృషి చేస్తూ ఉండాలి.


గంభీర పాత సాధకుల కోసం స్వీయ శిబిరం

కనీసం మూడు 10 రోజుల శిబిరంలలో సాధన చేసి, ఆ మూడింటిలో ఆఖరు శిబిరం గత రెండు సంవత్సరములలోపు చేసి ఉన్న గంభీర సాధకుల కొరకు మాత్రమే ఈ స్వీయ శిబిరాలు. ఇందులో ఆచార్యులు ఉండరు, సాధకుల నిర్వాహకులు ఉండరు, మధ్యాహ్నం ఆచార్యులతో ముఖాముఖి ఉండదు, రాత్రి ప్రశ్నోత్తరముల సమావేశం ఉండదు.సాయంత్రపు ప్రవచనాలు అవసరము కనుక సాయంత్రం 7 గం||లకు ప్రవచనాలను పెట్టి నిర్వహించుకొనే బాధ్యత హాజరవుతున్న సాధకులదే.

సాధకులు సాధారణ 10 రోజుల శిబిరంలోని కాల పట్టికనే అనుసరిస్తారు. ధ్యాన కేంద్రములో అన్ని నియమ నిబంధనలను (ఆర్య మౌనము, 8 శీలముల పాలన, మొదలైనవి) పాటించవలెను. గోయెంకగారితో లేక వారి సహాయక ఆచార్యులతో చేసిన ఆఖరు శిబిరం తరువాత మీరు ఇతర ధ్యాన పద్ధతులను అనుసరించి ఉండకూడదు. మీ ఆఖరి 10 రోజుల శిబిరం తరువాత నుండి ప్రతి రోజూ 2 గంటల దైనిక సాధన చేయటానికి కృషి చేస్తూ ఉండాలి. పంచ శీలాల పాలన తమ తమ సామర్థ్యానుసారంగా ఆచరించే ప్రయత్నము చేస్తూ ఉండాలి. స్వీయ శిబిరం చేయడానికి సహాయక ఆచార్యుని అనుమతి లభించి ఉండాలి.


పాత సాధకుల కోసం ప్రత్యేక 10 రోజుల శిబిరం

ఈ ధ్యాన పద్ధతికి కట్టుబడిన గంభీరమైన పాత సాధకులై ఉండాలి. శ్రీ గోయెంకా గారితో గానీ లేక వారి సహాయక ఆచార్యులతో గానీ కనీసం ఐదు 10 రోజుల శిబిరంలలో సాధన చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క సతిపట్ఠాన సుత్త శిబిరం చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క 10 రోజుల శిబిరంలో సేవ ఇచ్చి ఉండాలి. గత 2 సంవత్సరముల నుండి ప్రతి రోజూ 2 గంటల దైనిక సాధన చేస్తూ ఉండాలి. హింస,వ్యభిచారం, మత్తు పదార్థాల సేవనం నుండి దూరంగా ఉంటూ మిగతా శీలములను కూడా యథాశక్తిగా కనీసం ఒక్క సంవత్సరం నుండి పాటిస్తూ ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి దీర్ఘ కాల శిబిరంలలో సాధన చేస్తున్న సాధకుల(రాలి)కి సహకరించేవారై ఉండాలి.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


20-రోజుల శిబిరం

ఈ ధ్యాన పద్ధతికి కట్టుబడిన గంభీరమైన పాత సాధకులై ఉండాలి. శ్రీ గోయెంకా గారితో గానీ లేద వారి సహాయక ఆచార్యులతో గానీ కనీసం ఐదు 10 రోజుల శివిరములలో సాధన చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క సత్తిపట్ఠాన శిబిరం చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క 10 రోజుల శిబిరంలో సేవ ఇచ్చి ఉండాలి. కనీసం గత 2 సంవత్సరములు ప్రతి రోజూ 2 గంటల దైనిక సాధన చేస్తూ ఉండాలి. హింస,వ్యభిచారం, మత్తు పదార్థాల సేవనం నుండి దూరంగా ఉంటూ మిగతా శీలములను కూడా యథా శక్తి కనీసం ఒక్క సంవత్సరం నుండి పాటిస్తూ ఉండాలి. క్రిందటి దీర్ఘ కాల శిబిరంకు ఈ శిబిరంకు మధ్య కనీసం 6 నెలల వ్యవధి ఉండాలి. దీర్ఘ కాల శిబిరంకు ఇంకా ఏ ఇతర శిబిరమునకు మధ్య కనీసం 10 రోజుల వ్యవధి ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి దీర్ఘ కాల శివరములలో సాధన చేస్తున్న సాధకుల(రాలి)కి సహకరించేవారై ఉండాలి.


30-రోజుల శిబిరం

ఈ ధ్యాన పద్ధతికి కట్టుబడిన గంభీరమైన పాత సాధకులై ఉండాలి. శ్రీ గోయెంకా గారితో గానీ లేద వారి సహాయక ఆచార్యులతో గానీ కనీసం ఆరు 10 రోజుల శిబిరములలొ సాధన చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క సతిపట్ఠాన శిబిరం చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క 20 రోజుల శిబిరం చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక్క 10 రోజుల శిబిరంలో సేవ ఇచ్చి ఉండాలి. కనీసం గత 2 సంవత్సరములు ప్రతి రోజూ 2 గంటల దైనిక సాధన చేస్తూ ఉండాలి. హింస,వ్యభిచారం, మత్తు పదార్థాల సేవనం నుండి దూరంగా ఉంటూ మిగతా శీలములను కూడా యథా శక్తి కనీసం ఒక్క సంవత్సరం నుండి పాటిస్తూ ఉండాలి. క్రిందటి దీర్ఘ కాల శిబిరానికి ఈ శిబిరంకు మధ్య కనీసం 6 నెలల వ్యవధి ఉండాలి. దీర్ఘ కాల శిబిరంకు ఇంకా ఏ ఇతర శిబిరమునకు మధ్య కనీసం 10 రోజుల వ్యవధి ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి దీర్ఘ కాల శిబిరములలో సాధన చేస్తున్న సాధకుల(రాలి)కి సహకరించేవారై ఉండాలి. మొదటి 30 రోజుల శిబిరం చేయడానికి, క్రిందటి 20 రోజుల శిబిరం తరువాత కనీసం ఒక్క సాధారణ 10 రోజుల శిబిరం చేసి ఉండాలి.


45-రోజుల శిబిరం

ఈ ధ్యాన పద్ధతికి కట్టుబడిన గంభీరమైన పాత సాధకులై ఉండాలి. ఇది సహాయక ఆచార్యుల కొరకు మరియు ధమ్మ సేవలో పాల్గొనే వారి కోసం మాత్రమే. శ్రీ గోయెంకా గారితో గానీ లేద వారి సహాయక ఆచార్యులతో గానీ కనీసం ఏడు 10 రోజుల శిబిరములలొ సాధన చేసి ఉండాలి. కనీసం గత 3 సంవత్సరములుగా కేవలం ఈ ధ్యాన పద్ధతిని మాత్రమే సాధన చేస్తూ ఉండాలి. కనీసం రెండు 30 రోజుల శిబిరంలు పూర్తి చేసి ఉండాలి. గత 2 సంవత్సరముల నుండి రోజుకు కనీసం 2 గంటల చొప్పున దైనిక సాధన చేస్తూ ఉండాలి. హింస,వ్యభిచారం, మత్తు పదార్థాల సేవనం నుండి దూరంగా ఉంటూ, మిగతా శీలములను కూడా యథా శక్తి కనీసం ఒక్క సంవత్సరం నుండి పాటిస్తూ ఉండాలి. క్రిందటి దీర్ఘ కాల శిబిరంకు ఈ శిబిరంకు మధ్య కనీసం 6 నెలల వ్యవధి ఉండాలి. దీర్ఘ కాల శిబిరంకు ఇంకా ఏ ఇతర శిబిరమునకు మధ్య కనీసం 10 రోజుల వ్యవధి ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి దీర్ఘ కాల శిబిరములలో సాధన చేస్తున్న సాధకుల(రాలి)కి సహకరించేవారై ఉండాలి. మొదటి 45 రోజుల శిబిరం చేయడానికి, క్రిందటి 30 రోజుల శిబిరం తరువాత కనీసం ఒక్క 10 రోజుల శిబిరం చేసి ఉండాలి. 30వ రోజు వరకు అన్ని నిర్ధారణలు తాత్కాలికము.


60 రోజుల శిబిరం

60 రోజుల శిబిరం రెండు 45 రోజుల శిబిరంలు పూర్తీ చేసి, నియమంగా ధమ్మ సేవ అందించే (అంటే గత ఒక్క సంవత్సరంలో కనీసం నాలుగు 10 రోజుల శిబిరాలను నిర్వహించినవారు లేక నిరంతరమూ ఇతర ధమ్మ సేవ అందిస్తున్న వారు) సహాయక ఆచార్యుల కొరకు ప్రత్యేకించబడింది. ప్రాంతీయ ఆచార్యుని సిఫార్సు తప్పనిసరి. కనీసం ఒక్క 60 రోజుల శిబిరం కూడా చెయ్యని వారికి మరియు తక్కువ 60 రోజుల శిబిరాలను చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడును. సహాయక ఆచార్యులు కాని వారు ఇతర దీర్ఘ కాల శిబిరంలలో పాల్గొనవచ్చు.


పైన తెలుపబడినవి కనీస అర్హతలు మాత్రమే, ప్రవేశ హామీలు మాత్రం కావు. 10 రోజుల ప్రత్యేక శిబిరం, 20 రోజుల శిబిరం, 30 రోజుల శిబిరం, 45 రోజుల శిబిరం, 60 రోజుల శిబిరం మరియు ఆచార్యుల స్వయం శిబిరంల దరఖాస్తులలో మీ గురించి బాగా తెలిసిన సహాయక ఆచార్యుల సిఫార్సు మరియు మీ ప్రాంతీయ పూర్తి ఆచార్యుని సిఫార్సులు కలిగి ఉండాలి.