ස්ථාන

ආසන්න ස්ථානයන් සොයා ගැනීම:
කරුණාකර ස්ථාන සේවාවන් සක්‍රිය කරන්න, එසේ නොමැති නම් මෙම පිටුව ලෝක ව්‍යාප්ත නාමාවලිය වෙත යොමු කරනු ඇත.


ලෝකය 243 මධ්‍යස්ථාන(ය), 128 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 11 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉතියෝපියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉතියෝපියාව, Addis Ababa, Haya Hulet area · Vipassana Ethiopia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කෙන්යාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කෙන්යාව, , Nairobi · Kenya Vipassana Meditation Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැඩගස්කරය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මැඩගස්කර්, , Antsirabé · Vipassana Madagascar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මාලි 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මාලි, , Mali · Vipassana Méditation Mali

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මුරුසිය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mauritius, , Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොරොක්කෝව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මොරොක්කෝව, , Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොසැම්බික් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mozambique, , Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රීයුනියන් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Reunion, Reunion, Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

පාඨමාලා · Website · සිතියම

රුවන්ඩාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

රුවන්ඩා, , Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු අප්‍රිකාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

South Africa, Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ටියුනීසියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Tunisia, , Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උගන්ඩාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uganda, , Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඇමරිකාව 31 මධ්‍යස්ථාන(ය), 45 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ලතින් ඇමෙරිකාව 12 මධ්‍යස්ථාන(ය), 36 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ආර්ජන්ටිනා 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බොලීවියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බ්‍රසීලය 4 මධ්‍යස්ථාන(ය), 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Goiás, Pirenópolis · Dhamma Uyyāna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Paraná · Vipassana Brasil - Parana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

චිලී 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Región Metropolitana de Santiago, Melipilla · Dhamma Pasanna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කොලොම්බියා 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Antioquia, Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Colombia · All Colombia Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කොස්ටරිකාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

San Jose · Vipassana Costa Rica

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කියුබාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කුරකාවෝ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Curaçao · Curaçao Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඩොමිනිකා ජනරජය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉක්යුඩෝරය 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එල් සැල්වදෝරය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

El Salvador · Vipassana El Salvador

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ගෝතමාලාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Guatemala · Vipassana Guatemala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හයිටි 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

හොන්ඩුරාස් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Honduras · Vipassana Honduras

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැක්සිකෝ 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 6 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Mexico · All Mexico Courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

පාඨමාලා · Website · සිතියම

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නිකරගුවාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පැනමාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

පැරගුවේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Asuncion · Vipassana Paraguay

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පෙරු 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Cusco · Vipassana Perú - Cusco

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Peru · Vipassana Meditation in Peru

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පුවර්ටෝ රිකෝ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සුරිනාමය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

උරුගුවේ 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uruguay · Vipassana Uruguay

පාඨමාලා · Website · සිතියම

වෙනෙසුය්ලා 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

පාඨමාලා · Website · සිතියම

උතුරු අමෙරිකාව 19 මධ්‍යස්ථාන(ය), 9 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කැනඩාව 5 මධ්‍යස්ථාන(ය), 3 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Atlantic Canada · Atlantic Canada Vipassana Meditation

පාඨමාලා · Website · සිතියම

British Columbia, Chilliwack · Po Lam Meditation Vihara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එක්සත් ජනපදය 14 මධ්‍යස්ථාන(ය), 6 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

California, Gilroy · Dhamma Santosa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Colorado, Elbert · Dhamma Sela

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Georgia, Atlanta · Atlanta Dhamma House

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Hawaii, Waianae · Hawaii Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Texas, New Ulm · Dhamma Sukha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ආසියාව 183 මධ්‍යස්ථාන(ය), 28 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මධ්‍යම ආසියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

උස්බෙකිස්ථානය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නැගෙනහිර ආසියාව 7 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

හොංකොං 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ජපානය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මොන්ගෝලියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු කොරියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තායිවානය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

අග්නිදිග ආසියාව 39 මධ්‍යස්ථාන(ය), 5 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

කාම්බෝජය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉන්දුනීසියාව 3 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Jawa Barat, Gadog-Puncak · Vipassana Meditation in Java

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මැලේසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ම්යන්මාරය 23 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay · Dhamma Vimutti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sagaing · Dhamma Shwe

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon · Dhamma Magga

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon · Dhamma Joti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පිලිපීනය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

සිංගප්පූරුව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තායිලන්තය 9 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lamphun · Dhamma Sīmanta

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Udon Thani · Dhamma Puneti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

වියට්නාමය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Ho Chi Minh city, Thủ Đức · Vipassana Việt Nam

පාඨමාලා · Website · සිතියම

දකුණු ආසියාව 136 මධ්‍යස්ථාන(ය), 15 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

බංග්ලාදේශය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Khagrachari, Kamalchari · Bangladesh Vipassana Society

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඉන්දියාව 115 මධ්‍යස්ථාන(ය), 14 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Arunachal Pradesh 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

බිහාර් 5 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඡත්තිස්ගර් 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Goa 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ගුජරාත් 9 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

හර්යානා 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

හිමචල් ප්‍රදේශය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ජම්මු සහ කාෂ්මීරය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

කර්ණාටක 5 මධ්‍යස්ථාන(ය)

කේරළය 3 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Wayanad - 673 122 · Dhamma Parimala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මධ්‍යප්‍රදේශය 6 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

මහාරාෂ්ට්‍ර 35 මධ්‍යස්ථාන(ය), 4 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Dapoli · Dhamma Udaka (Dhammodaka)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

For Govt. School Teachers Only · Mitra Upakram Vipassana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Global Vipassana Pagoda

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Goregaon (East), Mumbai · Goregaon Vipassana Centre

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මිසොරාම් 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ඔරිස්සාව 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

පංජාබය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

රාජස්ථානය 7 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

සිකිම් 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

පාඨමාලා · Website · සිතියම

තමිළ්නාඩු 5 මධ්‍යස්ථාන(ය), 2 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Chettiyapatti, Gandhigram, Dindigul District · Dhamma Madhurā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Telugu Land 12 මධ්‍යස්ථාන(ය), 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ආන්ද්‍රා 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

තෙළංගානා 8 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ත්‍රිපුරා 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

උත්තර ප්‍රදේශය 6 මධ්‍යස්ථාන(ය)

උත්තරාඛන්ඩ් 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

බටහිර බෙංගාලය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ඉරානය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Mehrshahr · Dhamma Iran

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නේපාලය 16 මධ්‍යස්ථාන(ය)

Bheri, Ghorahi Up Nagar Palika · Dhamma Parāga

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Birganj · Dhamma Tarāi

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Chitwan · Dhamma Citavana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Eastern, Bhimdatta Municipality · Dhammayāna

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kathmandu · Dhamma Shringa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Kirtipur · Dhamma Kitti

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lalitpur · Dhammāgāra

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lukla · Dhamma Sagar

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lumbini · Dhamma Jananī

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lumbini, Ramgram · Dhamma Gāma

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Lumbini, Tansen · Dhamma Sīsa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Pokhara · Dhamma Pokharā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ශ්‍රී ලංකාව 4 මධ්‍යස්ථාන(ය)

අනුරාධපුර, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

පාඨමාලා · Website · සිතියම

කොළඹ, Kosgama · Dhamma Sobhā

පාඨමාලා · Website · සිතියම

මධ්‍යම පළාත, Kandy · Dhamma Kūṭa

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බටහිර ආසියාව 1 මධ්‍යස්ථාන(ය), 6 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ආර්මේනියාව 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

පාඨමාලා · Website · සිතියම

බහරේන් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඊශ්‍රායලය 1 මධ්‍යස්ථාන(ය)

ලෙබනනය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

පාඨමාලා · Website · සිතියම

ඕමානය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

පාඨමාලා · Website · සිතියම

පලස්තීනය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

පාඨමාලා · Website · සිතියම

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

United Arab Emirates

පාඨමාලා · Website · සිතියම

යුරෝපය 19 මධ්‍යස්ථාන(ය), 40 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

ඉන්දියාව, , Farsi · Worldwide Farsi courses

පාඨමාලා · Website · සිතියම

නැගෙනහිර යුරෝපය 2 මධ්‍යස්ථාන(ය), 13 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

බෙලරුස් 1 මධ්‍යස්ථානයන් නොවන ස්ථාන

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

පාඨමාලා ·