ଅବସ୍ଥାନ ସମୂହ

ନିକଟତମ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା:
ଦୟାକରି ଅବସ୍ଥାନ ସେବା ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୃଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଡିରେକ୍ଟୋରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ |

|

ୱୋର୍ଲ୍ଡ 217 କେନ୍ଦ୍ର, 141 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଆଫ୍ରିକା 1 କେନ୍ଦ୍ର, 24 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା 10 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇଥିଓପିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

କେନିୟା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ମାଡାଗାସ୍କର୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମୌରିସସ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ମୋଜାମ୍ବିକ୍ୟୁ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ରିୟୁନିଅନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ରାୱାଣ୍ଡା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ତାଞ୍ଜାନିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଉଗାଣ୍ଡା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଜିମ୍ବାୱେ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଆଙ୍ଗୋଲା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା 5 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇଜିପ୍ଟ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମୋରୋକ୍କୋ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ସୁଦାନ୍ 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ତୁନିସିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ଆଫ୍ରିକା 1 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ନାମ୍ବିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 1 କେନ୍ଦ୍ର

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ସ୍ବାଜିଲାଣ୍ଡ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Swaziland · Meditation in Swaziland

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା 6 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବେନିନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବୁର୍କିନୋ ଫାସୋ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଘାନା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଲିବେରିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମାଳୀ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ନାଇଜେରିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଆମେରିକାସ୍ 30 କେନ୍ଦ୍ର, 43 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଲାଟିନ ଆମେରିକା 12 କେନ୍ଦ୍ର, 36 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା 2 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ବୋଲଭିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ବ୍ରାଯିଲ 4 କେନ୍ଦ୍ର, 3 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଚିଲ୍ଲୀ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

କଲମ୍ବିୟା 2 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

କୋଷ୍ଟା ରିକା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

କ୍ୱିବା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Curaçao 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଡୋମିନକାନ୍ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଏକୋଡର 3 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଗୁଏତମାଲା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ହାଇତି 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ହୋଣ୍ଡାରୁସ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମେକ୍ସିକୋ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 6 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ନିକାରାଗୁଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ପାନାମା 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ପାରାଗୁଏ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ପେରୁ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ପୁଏର୍ତ୍ତୋ ରିକୋ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ସୁରିନାମ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଉରୁଗୁଏ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଭେନେଜୁୟେଲା 1 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ନର୍ଥ ଆମେରିକା 18 କେନ୍ଦ୍ର, 7 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

କାନାଡା 5 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଉନିଟେଡ ସ୍ଟେଟ 13 କେନ୍ଦ୍ର, 5 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

California, Gilroy · Dhamma Santosa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Colorado, Elbert · Dhamma Sela - Rocky Mountain Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଏସିଆ 160 କେନ୍ଦ୍ର, 30 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମଧ୍ୟ ଏସିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଉଜବେକିସ୍ଥାନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ପୂର୍ବ ଏସିଆ 7 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ହଂକଂ ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଚୀନ୍ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ 1 କେନ୍ଦ୍ର

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ତାଇଵାନ 2 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ 37 କେନ୍ଦ୍ର, 6 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

କାମ୍ବୋଡିଆ 2 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମାଲେସିଆ 2 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଫିଲିପାଇନସ୍ 1 କେନ୍ଦ୍ର

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ସିଙ୍ଗାପୁର୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଥାଇଲ୍ଯାନ୍ଡ 8 କେନ୍ଦ୍ର

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଭିଏତନାମ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Ho Chi Minh city, T/P · Vipassana Meditation in Vietnam

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ 115 କେନ୍ଦ୍ର, 15 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇଣ୍ଡିଆ 98 କେନ୍ଦ୍ର, 15 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବିହାର 3 କେନ୍ଦ୍ର, 4 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Goa 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଗୁଜୁରାଟ 7 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ହିମାଚଲ ପ୍ରଦେଶ 1 କେନ୍ଦ୍ର

ଜାମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର 1 କେନ୍ଦ୍ର

କର୍ନାଟକ 4 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ମାନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ 6 କେନ୍ଦ୍ର

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 32 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ରାଜସ୍ଥାନ 5 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ତାମିଲନାଡୁ 4 କେନ୍ଦ୍ର, 2 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Telugu Land 8 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ 6 କେନ୍ଦ୍ର

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 1 କେନ୍ଦ୍ର

ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ 1 କେନ୍ଦ୍ର

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 4 କେନ୍ଦ୍ର

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 6 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଆର୍ମେନିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବାହାରିନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଲେବାନନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ଓମାନ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ପାଲେସ୍ତେନିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟସ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇଉରୋପ 17 କେନ୍ଦ୍ର, 40 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଇସ୍ଟର୍ନ ଇଉରୋପ 2 କେନ୍ଦ୍ର, 12 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବେଲାରୁଷ୍ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ବୁଲଗେରିଆ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ହଙ୍ଗେରୀ 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡିକ)

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ · ୱେବସାଇଟ୍ · ନକଷା

ପୋଲାଣ୍ଡ 1 କେନ୍ଦ୍ର, 1 ଅଣ-କେନ୍ଦ୍ର (ଗୁଡ