Regulamin dla usługujących Dhammie

Oby służba Dhammie przyniosła ci jak najwięcej pożytku. Z życzeniami sukcesu, przekazujemy poniższą informację. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią zanim przyjedziesz służyć.

Bezinteresowna służba

Bezinteresowna służba jest niezbędnym elementem ścieżki Dhammy i istotnym krokiem na drodze do wyzwolenia. Praktyka Vipassany stopniowo usuwa zanieczyszczenia umysłu, doprowadzając do osiągnięcia wewnętrznego pokoju i szczęścia. Na początku, uwolnienie od cierpienia może być tylko częściowe, ale mimo to pojawia się głębokie uczucie wdzięczności za otrzymanie cudownej nauki - Dhammy. Wraz z uczuciem miłości i współczucia w naturalny sposób wzrasta chęć pomocy innym w wyzwoleniu się od cierpienia. Usługiwanie na kursie daje możliwość wyrażenia tej wdzięczności poprzez pomoc uczącym się Dhammy, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Służąc bezinteresownie innym, służymy również sobie poprzez rozwijanie dziesięciu parami i eliminowanie egotyzmu.

Kto może wykonywać służbę Dhammie

Służby Dhammie mogą się podjąć uczniowie, którzy ukończyli dziesięciodniowy kurs medytacji Vipassana, prowadzony przez S.N Goenkę lub wyznaczonych przez niego nauczycieli, oraz nie praktykowali innych technik medytacji od ostatniego kursu.

Regulamin dla usługujących Dhammie

Jeśli w niniejszym Regulaminie nie stwierdzono inaczej, usługujący Dhammie powinni przestrzegać w jak największym stopniu zasad zawartych w Regulaminie Kursu dla Medytujących. Zasady te dotyczą również usługujących. W pewnych okolicznościach jest jednak potrzebne i dozwolone zwolnienie od ścisłego ich przestrzegania.

Pięć Zasad

Pięć Zasad jest fundamentem Regulaminu Kursu: wstrzymanie się od zabijania jakichkolwiek istot, wstrzymanie się od kradzieży, wstrzymanie się od niewłaściwych zachowań seksualnych (co w ośrodku medytacyjnym oznacza powstrzymanie się od wszelkiej aktywności seksualnej) wstrzymanie się od niewłaściwej mowy, wstrzymanie się od przyjmowania wszelkich środków odurzających. Skrupulatne przestrzeganie tych Pięciu Zasad obowiązuje każdego przebywającego w ośrodku przez cały okres pobytu.

Skrupulatne przestrzeganie tych Pięciu Zasad obowiązuje każdego przebywającego w ośrodku przez cały okres pobytu. Oczekujemy, że osoby usługujące podejmują poważne wysiłki, aby przestrzegać Pięciu Zasad w codziennym życiu.

Zaakceptowanie przewodnictwa

Usługujący Dhammie powinni wypełniać polecenia Nauczycieli, Nauczycieli asystujących, administracji ośrodka, kierownictwa kursu, stosując się do rad i przewodnictwa tych, którzy medytują i służą dłużej. Zmiana ustalonych praktyk lub rozpoczynanie nowych bez ich autoryzacji czy wręcz wbrew zaleceniom osób odpowiedzialnych, spowoduje zamieszanie, podwoi wysiłek, prowadząc do straty czasu i materiałów. Domaganie się niezależności działania na jakimkolwiek polu jest niezgodne z duchem współpracy i życzliwości, który przenika atmosferę Dhammy. Postępując zgodnie z instrukcjami, usługujący uczą się odkładać na bok osobiste upodobania i uprzedzenia, żeby zrobić to, co jest potrzebne dla dobra medytujących. Umożliwia to sprawne i harmonijne prowadzenie kursu i pracy ośrodka. Problemy należy rozwiązywać w sposób otwarty i z pokorą. Wszelkie pozytywne sugestie są mile widziane.

Relacje z medytującymi

W każdej sytuacji usługujący Dhammie powinni kierować się dobrem uczniów siedzących na kursie. Kursy i ośrodki są dla medytujących, to oni są najważniejszymi osobami, wykonującymi najistotniejszą pracę. Zadaniem usługującego Dhammie jest po prostu pomagać medytującym na wszystkie możliwe sposoby. Dlatego uczniowie powinni mieć pierwszeństwo w rozdzielaniu miejsc do spania i przy posiłkach. Usługujący Dhammie nie powinni jeść zanim nie obsłużą medytujących, chyba, że mają do spełnienia jakieś naglące obowiązki. Nie powinni również siedzieć z uczniami w jadalni. Usługujący Dhammie powinni myć się i robić pranie w innym czasie niż medytujący oraz kłaść się spać dopiero, kiedy uczniowie już się położą, na wypadek, gdyby pojawił się jakiś problem w tym czasie. Uczniowie mają też pierwszeństwo w korzystaniu z wszelkich innych udogodnień. Usługujący powinni w miarę możliwości unikać działań, które mogą przeszkadzać medytującym.

Kontakt z uczniami

Tylko kierownicy kursu mogą kontaktować się bezpośrednio z uczniami - kierowniczka kursu z kobietami, kierownik kursu z mężczyznami. Do ich obowiązków należy uważanie, czy uczniowie przestrzegają regulaminu i rozkładu dnia, jak również rozmowa z tymi, którzy nie przestrzegają zasad. Obowiązek ten zawsze należy wypełniać w przyjacielski sposób, okazując zrozumienie, współczucie i zachęcając uczniów, aby przezwyciężali trudności. Należy uważnie dobierać słowa, przekazując informacje pozytywne i nigdy nie mówić surowo. Jeśli kierownik nie jest w stanie zachować się w taki sposób, powinien poprosić o pomoc współpracownika. Kierownicy muszą zawsze pytać o powód niewłaściwego zachowania a nie zakładać go z góry.

Wszyscy pracownicy Dhammy powinni być taktowni i uprzejmi, skorzy do pomocy, kiedy tylko zostaną o nią poproszeni. Zwykle dobrze jest zapytać medytującego o imię. Usługujący powinni starać się odsyłać uczniów do odpowiedniej osoby (Nauczyciela lub jednego z kierowników kursu w zależności od rodzaju problemu), ograniczając rozmowę czy zakłócenie spokoju do niezbędnego minimum. Usługujący Dhammie nie powinni podejmować prób odpowiadania na pytania uczniów dotyczące medytacji, tylko zasugerować zwrócenie się z tymi pytaniami do Nauczyciela. Nauczyciel powinien być na bieżąco informowany o każdej rozmowie kierowników z uczniami. Prywatne sprawy uczniów nie mogą być nigdy przedmiotem dyskusji z innymi usługującymi w kuchni lub gdziekolwiek indziej.

Praktyka medytacyjna usługujących

Usługujący Dhammie powinni pracować sumiennie, nie marnując czasu i poświęcając całą uwagę wykonywanej pracy, ponieważ na tym polega ich ćwiczenie. Jednocześnie muszą też kontynuować swoją praktykę medytacyjną. Każdy usługujący musi medytować co najmniej trzy godziny dziennie, jeśli możliwe, powinno to być podczas grupowych siedzeń o 8:00, 14:30 i 18:00. Ponadto codziennie wieczorem o 21:00 podczas krótkiej sesji dla pracowników w sali medytacyjnej. Okresy medytacji są niezbędne dla dobrego samopoczucia pracowników Dhammy. Usługujący na kursie powinni praktykować Vipassanę, natomiast Anapanę tylko, jeśli tego potrzebują. Usługujący Dhammie jeśli chcą, mogą zmieniać swoją pozycję podczas siedzeń grupowych.

Przez cały czas pracownicy Dhammy mają obowiązek obserwować siebie, powinni starać się zachować spokój i równowagę umysłu w każdych okolicznościach oraz być świadomym woli swojego umysłu. Jeśli zauważą, że są przemęczeni lub z innego powodu niezdolni do pracy, powinni medytować lub więcej odpoczywać bez względu na to, jak pilna wydaje im się ich praca. Nie powinni wyobrażać sobie, że są niezastąpieni. Właściwa służba Dhammie jest możliwa tylko przy zachowaniu wewnętrznego spokoju i harmonii. W przypadku braku tej pozytywnej podstawy, wykonywana praca nie przyniesie prawdziwych korzyści. Usługujący pozostający w ośrodku przez dłuższy okres muszą co jakiś czas całkowicie przerwać pracę i medytować pełne 10 dni podczas kursu, bez oczekiwania jakiegokolwiek wyróżnienia czy przywilejów z tytułu służenia Dhammie.

Spotkania z nauczycielem

Usługujący powinni omawiać wszelkie problemy i trudności z Nauczycielem. Właściwym momentem na zadawanie pytań dotyczących służenia i spraw ogólnych jest czas po wieczornej sesji medytacyjnej dla usługujących o 21:00. Istnieje również możliwość rozmów prywatnych. W przypadku nieobecności Nauczycieli, usługujący powinni przychodzić z pytaniami czy problemami do kierownictwa kursu.

Separacja kobiet i mężczyzn

W ośrodku należy zachowywać separację kobiet i mężczyzn nie tylko w trakcie kursu, ale również w czasie przerw między kursami. Bezwzględne przestrzeganie tej zasady nie jest praktyczne dla usługujących z powodu wspólnie wykonywanej pracy. Nie należy jednak mylnie rozumieć tej sytuacji i wykorzystywać jej jako okazji do podtrzymywania kontaktów towarzyskich między mężczyznami i kobietami w sytuacjach wykraczających poza te, które są konieczne do wykonania pracy na rzecz Dhammy. Zasada ta jest szczególnie istotna dla par.

Kontakt fizyczny

Wszyscy pracownicy Dhammy muszą unikać kontaktu fizycznego z medytującymi i innymi pracownikami tej samej i przeciwnej płci, aby utrzymać czystość atmosfery medytacyjnej i introspekcyjny charakter praktyki. Również po to, aby być dobrym przykładem dla uczniów. Reguły tej należy zawsze przestrzegać podczas pobytu w ośrodku zarówno w trakcie kursów, jak i między nimi.

Szlachetna Mowa

Pracownicy Dhammy powinni uszanować Zasadę Szlachetnego Milczenia obowiązującą medytujących. Sami również powinni starać się milczeć na terenie ośrodka i mówić tylko, kiedy jest to konieczne. Nawet jeśli uczniów nie ma w zasięgu głosu albo aktualnie nie odbywa się żaden kurs, nie należy niepotrzebnie zakłócać ciszy.

Kiedy usługujący Dhammie muszą rozmawiać, powinni przestrzegać zasad Szlachetnej Mowy:

  • powstrzymując się od mówienia kłamstw lub niepełnej prawdy, 
  • powstrzymując się od używania szorstkiego języka lub niegrzecznych słów. Praktykujący Dhammę powinni być zawsze uprzejmi i używać łagodnych słów, 
  • powstrzymując się od oszczerstw i obgadywania. Nie powinno się krytykować innych tylko dlatego, że wzbudzają w nas negatywne emocje. Problemy powinny być załatwiane z osobami, których dotyczą lub z Nauczycielem bądź kierownictwem kursu.
  • powstrzymując się od pustego plotkowania, śpiewu, gwizdania lub nucenia.

Szlachetna Mowa jest bez wątpienia dużo trudniejsza niż Szlachetne Milczenie. Stanowi więc bardzo ważny trening dla każdego, kto podąża ścieżką Dhammy.

Wygląd zewnętrzny

W oczach innych, usługujący Dhammie reprezentują Nauki i ośrodek. Z tego powodu należy zawsze zachowywać porządny i schludny wygląd, nie należy nosić ubrań obcisłych, przezroczystych, krzykliwych i wydekoltowanych oraz mogących zbytnio przyciągać uwagę takich jak: szorty, krótkie spódnice, legginsy, bluzki bez rękawów, topy. Noszenie biżuterii należy ograniczyć do minimum lub nie nosić jej wcale. Cały czas powinna przeważać zasada skromności.

Palenie

Zakłada się, że osoby, które zaakceptowały Dhammę, nie używają już więcej środków odurzających i substancji zatruwających organizm takich jak: alkohol, haszysz, marihuana itp. Całkowicie zabronione jest używanie tytoniu w jakiejkolwiek formie, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, również poza terenem ośrodka medytacyjnego. Pracownicy Dhammy nie powinni wychodzić poza teren ośrodka, aby zapalić.

Jedzenie

W ośrodkach podaje się proste, zdrowe, wegetariańskie posiłki, bez stosowania się do jakiejś szczególnej filozofii jedzenia. Oczekuje się od usługujących Dhammie, podobnie jak od uczniów, że w duchu wyrzeczenia zaakceptują to, co jest im oferowane.

Do ośrodka można przynosić tylko wegetariańskie produkty, należy je trzymać na terenie kuchni, poza zasięgiem wzroku uczniów. Nie należy sprowadzać na teren ośrodka żadnych pokarmów zawierających alkohol lub likier, zawierających jajka (niektóre wypieki, majonez) lub ser, do produkcji którego użyto zwierzęcej podpuszczki. Generalnie przynoszenie sobie jedzenia z zewnątrz należy ograniczyć do absolutnego minimum.

Pracownicy przestrzegają Pięciu Zasad, co oznacza, że mogą spożyć posiłek wieczorem, jeśli sobie tego życzą. Głodówki są zabronione.

Czytanie

Usługujący, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, mogą czytać gazety lub czasopisma informacyjne ale tylko w miejscach przeznaczonych na odpoczynek dla usługujących Dhammie i poza zasięgiem wzroku medytujących. Zachęca się osoby, które chcą czytać coś więcej niż wiadomości, do sięgnięcia po jedną z rekomendowanych pozycji lub książkę z biblioteki ośrodka. Nie zezwala się na czytanie powieści lub innych książek czytanych dla rozrywki.

Kontakt ze światem zewnętrznym

Nie ma wymogu całkowitego odseparowania się od świata zewnętrznego. Jednak usługujący na kursie powinni opuszczać ośrodek tylko w pilnych sprawach, za zgodą Nauczyciela. Należy ograniczyć rozmowy telefoniczne do niezbędnego minimum. Gości prywatnych można przyjmować w ośrodku medytacyjnym tylko po wcześniejszej zgodzie kierownictwa kursu.

Utrzymywanie ośrodka w czystości

Do obowiązków usługujących należy utrzymywanie czystości i porządku w ośrodku. Należy sprzątać nie tylko kuchnię i jadalnię, ale również część mieszkalną, salę medytacyjną, łazienki, biura i inne pomieszczenia. Usługujący Dhammie powinni być przygotowani na to, że w razie konieczności, mogą być czasami poproszeni o wykonanie prac niezwiązanych z przygotowaniem posiłku czy sprzątaniem.

Korzystanie z własności ośrodka

Każdy uczeń Vipassany podejmuje się powstrzymać od brania tego, co nie zostało mu dane. Dlatego usługujący Dhammie muszą uważać, aby nie przywłaszczyć sobie czegoś, co stanowi własność ośrodka, biorąc to do pokoju lub prywatnego użytku bez uzyskania zgody kierownictwa.

Pozostawanie w ośrodku przez dłuższy czas

Za zgodą Nauczyciela poważnie medytujący uczniowie mogą pozostać w ośrodku przez dłuższy czas w celu ugruntowania teorii i praktyki Dhammy. W tym czasie będą mieli możliwość na przemian medytować i służyć na kilku kursach po uzgodnieniu tego z Nauczycielami i kierownictwem.

Dāna

Regulamin kursu dla medytujących mówi, że nie pobiera się od uczniów opłaty na kursach i w ośrodkach ani za Naukę, wyżywienie i nocleg ani za inne dostępne udogodnienia. Zasada ta dotyczy również usługujących Dhammie.

Nauczanie czystej Dhammy zawsze jest bezpłatne. Jedzenie, zakwaterowanie i inne udogodnienia są darem możliwym dzięki darowiźnie otrzymanej od uczniów z poprzednich kursów. Pracownicy Dhammy muszą zdawać sobie z tego sprawę i służyć tak, aby jak najlepiej owe dary wykorzystać, dzięki czemu ofiarodawcy również będą mogli odnieść jak najwięcej korzyści ze swojej dany. Z kolei usługujący mogą rozwijać swoje dāna parami ofiarując darowiznę stosowną do swoich możliwości. Kursy i ośrodki mogą istnieć i pracować tylko dzięki darowiznom od wdzięcznych uczniów.

Nikt nie może płacić za siebie, ani poprzez dawanie pieniędzy, ani w żaden inny sposób. Każda darowizna ma służyć dobru innych. Podobnie służba Dhammie - nie może być formą zapłaty za zakwaterowanie czy jedzenie. Wprost przeciwnie, służenie przynosi ogromną korzyść usługującym, ponieważ umożliwia im cenny trening w Dhammie. Kursy lub ośrodki dają nam okazję do praktykowania medytacji i okazję do zastosowania Dhammy w praktyce dzięki temu, że uczymy się jak służyć i jak zachowywać się wobec innych ze współczuciem i pokorą.

Podsumowanie

Usługujący Dhammie powinni służyć zgodnie ze wskazówkami Nauczyciela i kierownictwa. Powinni robić wszystko, co mogą, aby wspomagać medytujących bez przeszkadzania im w jakikolwiek sposób. Zachowanie usługujących powinno inspirować wątpiących do zaufania Dhammie i zwiększać wiarę pozostałych. Usługujący powinni zawsze pamiętać, że celem ich służby jest pomoc innym i że służąc pomagają również sobie samym wzrastać w Dhammie.

Jeśli te zasady stanowią dla ciebie jakąkolwiek trudność, poproś jak najszybciej Nauczyciela lub kierownictwo o wyjaśnienie.

Oby wasza służba pomogła wam czynić postępy na ścieżce Dhammy, ścieżce wyzwolenia, ścieżce wolności od cierpienia, ścieżce prawdziwego szczęścia.

Oby wszystkie istoty były szczęśliwe!


Przesłanie S.N.Goenki na temat wartości służenia Dhammie

Służąc, uczysz się stosować Dhammę w codziennym życiu. Dhamma nie jest przecież ucieczką od codziennych obowiązków. Ucząc się postępowania zgodnego z Dhammą w relacji z innymi uczniami, w różnych sytuacjach, tutaj w małym świecie kursu medytacyjnego lub ośrodka, ćwiczysz umiejętność postępowania w podobny sposób w zewnętrznym świecie. Pomimo, że ciągle dzieją się rzeczy niechciane, praktykujesz jak zachować równowagę umysłu i jak w odpowiedzi reagować miłością i współczuciem. Jest to lekcja, którą starasz się opanować tutaj w stopniu mistrzowskim. Jesteś uczniem tak samo, jak ci, którzy siedzą na kursie.

Kontynuuj swoją naukę, służąc innym ze skromnością. Stale sobie powtarzaj: ”Jestem tutaj, aby nauczyć się służyć bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Pragnę, aby inni mieli pożytek z Dhammy. Obym im pomógł będąc dla nich dobrym przykładem, a postępując właściwie, obym pomógł również sobie.”

Oby wszyscy, którzy służą Dhammie byli w niej umocnieni. Obyście nauczyli się rozwijać życzliwość, miłość i współczucie dla innych. Obyście wszyscy wzrastali w Dhammie i cieszyli się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem

S.N.Goenka