پیامی از گوینکا جی در ارتباط با ارزش خدمت دامما

در مدیت زمانی که خدمت می نمایید، فرا میگیرید که چگونه دامما را در زندگی روزمره خود به کار ببندید. با این همه، دامما راهی برای فرار از مسؤولیتهای زندگی روزانه نیست. با یادگیری این که بر اساس دامما با دانشجویان و شرایط موجود در دنیای کوچک مرکز، شما خود را تمریتن می دهید تا در زندگی خارج از مرکز نیز چگونه آن را عملی سازید. علیرغم این واقعیینت که مسایل ناخواسته کماکان ادامه دارند، تجربه شما سعی می کند تا توازن ذهن شما را تامین کند و برای شما در پاسخ به این مسایل عشق و مهربانی بسازد. این درسی است که شما سعی می کنید در آن در این مکان استاد شوید. شما به همان اندازه که دیگران در این مرکز نشسته اند دانش آموز هستید.

در حین خدمت صمیمانه به دیگران، به یادگیری ادامه دهید. در ذهن داشته باشید ، " من اینجا هستم برای فراگیری، برای تمرین خدمت بدون انتظار هر بازگشتی. من در حال کار کردن هستم تا دیگران بتوانند از دامما بهره مند شوند. بگذار از خود یک مثال خوب ایجاد کنم و در این خدمت به خود نیز کمک کنم."

باشد که تمامی شما که خدمت دامما می دهید در دامما قدرتمند شوید. باشد که خوش نیتی، عشق و مهربانی خود را برای دیگران رشد دهید. باشد که همه شما در دامما پیشرفت کنید و از صلح واقعی، هماهنگی واقعی و شادی واقعی لذت ببرید.

س. ن. گوئینکاجی