શિબિરની ઔપચારિકતાઓ

શિબિર શરૂ કરવાની ઔપચારિકતાઓ

તિસરણં-ગમનં

બુદ્ધં સરણં ગચ્છામિ.
ધમ્મં સરણં ગચ્છામિ.
સંઘં સરણં ગચ્છામિ.

ત્રિશરણ ગમન

હું બુદ્ધની શરણ લઉં છું.
હું ધર્મની શરણ લઉં છું.
હું સંઘની શરણ લઉં છું.

અટ્ઠઙ્ગસીલ

પાણાતિપાતા વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
અદિન્નાદાના વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
અબ્રહ્મચરિયા વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
મુસા-વાદા વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
સુરા-મેરય-મજ્જપમાદટ્ઠાના વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
વિકાલભોજના વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ
નચ્ચ-ગીત-વાદિત-વિસૂકદસ્સના-માલા-ગંધ-વિલેપન-ધારણ-મણ્ડન-વિભૂસનટ્ઠાના વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ.
ઉચ્ચાસયન-મહાસયના વેરમણી સિક્ખાપદં સમાદિયામિ.

આઠ શીલ

હું પ્રાણી-હિંસાથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું ચોરી કરવા (જે આપવામાં આવતું નથી તે લેવા)થી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું વ્યભિચારથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું જુઠ્ઠું બોલવા (ખોટી વાણી)થી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું શરાબ, માદક દ્રવ્યો અને પ્રમાદકારી વસ્તુઓના સેવનથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું વિકાલ ભોજન (બપોર પછીના સમયે) ખાવાથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું નૃત્ય, ગાયન, સંગીત, અશોભનીય ખેલ-તમાશા જોવા; માળા, અત્તર, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, દાગીના અને અન્ય શારીરિક શણગાર પહેરવાથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.
હું ઊંચી અને વિલાસી પથારીનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહેવાની શિક્ષા ગ્રહણ કરું છું.

પરિચ્ચજામિ

ઇમાહં, ભંતે, અત્તભાવં જીવિતં ભગવતો પરિચ્ચજામિ.
ઈમાહં, ભંતે, અત્તભાવં જીવિતં આચરિયસ્સ પરિચ્ચજામિ.

આત્મ સમર્પણ

ભંતે, હું મારી જાતને સંપૂર્ણપણે બુદ્ધને સમર્પિત કરું છું [યોગ્ય માર્ગદર્શન અને રક્ષણ માટે].
ભંતે, હું મારી જાતને સંપૂર્ણપણે આચાર્યને સમર્પિત કરું છું [યોગ્ય માર્ગદર્શન અને રક્ષણ માટે].

કમ્મટ્ઠાન

નિબ્બાનસ્સ સચ્છિકરણત્થાય મે, ભંતે, આનાપાન કમ્મટ્ઠાનં દેહિ.

ધર્મની યાચના

નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે, ભંતે, મને આનાપાનનું કર્મસ્થાન આપો (આનાપાન ધ્યાન શીખવાડો).


<વિપશ્યના દિવસની ઔપચારિકતાઓ

કમ્મટ્ઠાન

નિબ્બાનસ્સ સચ્છિકરણત્થાય મે, ભંતે, વિપસ્સના કમ્મટ્ઠાનં દેહિ.

ધર્મની યાચના

નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે, ભંતે, મને વિપશ્યનાનું કર્મસ્થાન આપો (વિપશ્યના ધ્યાન શીખવાડો).