Въведение в техниката

Випассана (Vipassana) е една от най-старите техники за медитация в Индия. Отдавна изгубена за човечеството, тя била преоткрита от Готама Буда преди 2500 години. Випассана означава да виждаш нещата такива, каквито са. Тя е процес на себепречистване чрез самонаблюдение. Посредством наблюдаване на естественото дишане, съзнанието се концентрира и изостря. Когато съзнанието достигне определено ниво на чувствителност и яснота, медитиращият преминава към наблюдаването на променливата природа на тялото и духа и преживява универсалната истина на непостоянството, страданието и липсата на собствена същност, т.е. на его. Осъзнаването на истината с помощта на непосредственото преживяване се превръща в процес на пречистване. Целият път (Дамма-Dhamma) е универсален лек за универсални проблеми и няма нищо общо с каквато и да е организирана религия или секта. Това дава възможност на всеки да практикува техниката свободно, по всяко време, на всяко място. Без значение към коя раса, общество или религия принадлежи човек, Випассана ще бъде от еднаква полза за всекиго.

Какво не е Випассана:

 • Не е нито церемония, нито ритуал, основан на сляпа вяра.
 • Не е нито интелектуално, нито философско развлечение.
 • Не е лечебна почивка, ваканция, нито възможност за установяване на социални контакти.
 • Не е бягство от изпитанията и трудностите на всекидневния живот.

Какво е Випассана:

 • Тя е техника, която ще изкорени страданието.
 • Това е метод за пречистване на съзнанието, който ни позволява да посрещнем трудните моменти в живота, като оставаме спокойни и уравновесени.
 • Тя е начин на живот, който човек може да използва, за да направи положителен принос към обществото.

Випассана медитацията се стреми към най-високите духовни цели на абсолютно освобождаване и пълно просветление. Нейната задача никога не е просто да излекува някакво физическо заболяване, въпреки че като вторичен продукт на пречистването на съзнанието, много психосоматични болести биват преодоляни. Всъщност Випассана премахва трите причини за всички нещастия: ненаситност, омраза и невежество. Чрез редовно и продължително практикуване медитацията намалява напрежението, натрупано в ежедневието, развързва възлите на стария навик да реагираме по неуравновесен начин спрямо приятните и неприятни ситуации, с които се сблъскваме.

Въпреки че техниката на Випассана е развита от Буда, тя далеч не е привилегия само за будисти. Тук никой не се опитва да промени вероизповеданието Ви. Същността на Випассана се основава на простия факт, че всички хора срещат едни и същи проблеми в живота си, и техника, която би могла да премахне тези проблеми, трябва да има универсално приложение. Хора от различни религии са изпитали преимуществата на Випассана, без да срещнат каквото и да било противоречие между собственото си вероизповедание и тази техника на медитация.

Медитация и самодисциплина

Процесът, при който човек се вглежда дълбоко в себе си и като резултат от това пречиства съзнанието си, безспорно никога не е лесен – учениците трябва да работят много усърдно. Със своите собствени усилия те достигат истината за себе си – никой друг не може да направи това вместо тях. Ето защо медитацията е подходяща единствено за тези, които желаят да работят сериозно и са готови да спазват правилата. Дисциплината е създадена за доброто на медитиращите и е неделима част от практиката на медитация.

Десет дни несъмнено е прекалено кратко време, за да достигнете най-дълбоките нива на подсъзнателното и да се научите да отстранявате комплексите, натрупани там. Постоянното практикуване в усамотение е тайната на успеха на тази техника. Правилата и указанията са установени, като е взет предвид точно този практически аспект. Те не са нито просто в угода на учителя или ръководството на курса, нито пък са негативен израз на някаква традиция, на ортодоксалност или на сляпа вяра в някаква организирана религия. Те са базирани на практическия опит на хилядите медитиращи през годините и са едновременно научно обосновани и рационални. Съблюдаването на правилата създава много благоприятна атмосфера за медитация, а неспазването им я нарушава.

От учениците се изисква да останат в центъра до края на курса. Останалите правила също трябва да бъдат прочетени внимателно и спазвани. Само тези, които са уверени, че могат честно и съвестно да следват дисциплината, би трябвало да кандидатстват за участие в курс. Тези, които не са готови да положат такова усилие, не само ще си загубят времето, но и ще пречат на желаещите да работят сериозно. Бъдещият ученик трябва да разбере, че не е препоръчително, а и за самия него е неблагоприятно, да напусне курса преди края, когато е усетил, че спазването на дисциплината не е по силите му. Също така би било изключително жалко, ако въпреки повторни напомняния, ученикът не съумява да спазва правилата и бъде принуден да напусне центъра.

Сериозни психически заболявания

Хора със сериозни психически заболявания са идвали понякога на Випассана курсове с нереалните очаквания, че техниката ще излекува или облекчи душевните им проблеми. Нестабилни отношения с близки и роднини или лечения, на които учениците са били подложени в миналото, могат допълнително да им попречат да извлекат полза от десетдневния курс, или дори да се окажат причина за преждевременното им напускане на курса. Като непрофесионална доброволна организация, ние не сме в състояние да се грижим за хора с подобни проблеми. Въпреки че Випассана медитацията е благотворна за повечето хора, тя не е заместител на медицинско или психиатрично лечение и не я препоръчваме за хора с нестабилна психика.

Правила за дисциплина

Основата на практиката на Випассана се изгражда от Шила (sīla ) — морално поведение. Шила е базата за развитието на Самади (samādhi ) — концентрация на съзнанието, а пречистването на съзнанието се постига чрез Пання (paññā ) — мъдростта на самопознанието.

Правила за дисциплина

Всички, участващи във Випассана курс трябва добросъвестно да спазват следните пет правила през цялото време на курса:

 1. Да се въздържат от убиването на каквото и да било живо същество
 2. Да се въздържат от крадене;
 3. Да се въздържат от всякаква сексуална дейност
 4. Да се въздържат от говорене на лъжи
 5. Да се въздържат от употребата на интоксиканти

Има три допълнителни правила, които се очаква да бъдат спазвани от “старите” ученици (които са завършили поне един курс със С. Н. Гоенка или някой от неговите помощник-учители):

 1. Да се въздържат от хранене след 12 часа на обяд
 2. Да се въздържат от развлечения и да не носят украшения
 3. Да се въздържат от спане на високи или луксозни легла

Шестото правило означава, че старите ученици получават само чай (без мляко) или плодов сок през почивката в 17 часа, когато новите ученици получават чай, мляко и плодове. Учителят може да освободи някой стар ученик от спазването на това правило по здравословни причини. Седмото и осмото правило трябва да се спазват от всички.

Приемане на учителя и техниката

Учениците трябва да са готови да приемат ръководството на учителя безрезервно за времето на целия курс: т.е. да спазват дисциплината и да медитират точно така, както ги наставлява учителят, без да пренебрегват никаква част от указанията, нито да добавят нещо към тях. Те трябва да приемат авторитета му разумно и с разбиране, а не просто да му се подчиняват сляпо. Едва когато медитиращият се довери напълно, той е в състояние наистина да работи усърдно и откровено. Такова доверие в учителя и техниката е изключително важно, за да бъде постигнат успех в медитацията.

Други техники, ритуали и форми на богослужения

По време на курса е абсолютно необходимо да се прекратят всички видове молитви, поклонения или религиозни церемонии като постене, горене на благовония, молитви с броеници, рецитиране на мантри, пеене, танцуване и т.н. Всички други техники на медитация, на лечение или духовни практики също трябва да бъдат прекъснати от участниците. Ние не осъждаме другите техники и практики, но единствено когато се отдадат изцяло на Випассана, учениците имат възможността да изпитат тази техника в най-чистия й вид.

Обръщаме специално внимание на факта, че целенасоченото смесване на Випассана с други техники на медитация ще спре напредъка на медитиращите и дори ще ги върне назад в развитието им. Въпреки чести предупреждения от страна на учителите, в миналото е имало случаи, когато ученици нарочно са смесвали тази техника с различни церемонии или други техники и така сами са си правили лоша услуга. Всяко съмнение или объркване, които могат да възникнат по време на курса, трябва винаги да се разяснят чрез среща с учителя.

Интервю с учителя

За лични интервюта с учителя е отделено времето между 12.00 и 13.00 часа. Въпроси могат да се задават и в присъствието на други ученици от 21.00 до 21.30 часа в залата за медитация. Единствената цел на тези разговори е да се изяснят конкретни практически проблеми, засягащи техниката на медитация или да се даде отговор на въпроси, възникнали по време на вечерните беседи.

Благородно мълчание

Всички ученици трябва да съблюдават благородното мълчание от началото на курса до утрото на последния пълен ден. Благородно мълчание означава мълчание на тялото, речта и съзнанието. Всякакъв вид общуване с другите медитиращи, без значение дали чрез думи, жестове, мимики, писмени бележки или други, е забранено.

Учениците могат да разговарят с учителя винаги когато е необходимо или да се обърнат към ръководството, ако имат проблеми с храната, настаняването, здравето и т.н. Но дори и тези контакти трябва да бъдат сведени до минимум. Учениците трябва да имат усещането, че работят съвсем сами.

Разделение на половете

Трябва да се спазва пълно разделение между мъже и жени. Двойки, женени или не, не трябва да контактуват по какъвто и да е начин по време на курса. Това се отнася и за приятели, членовете на едно семейство и т.н.

Физически контакт

Важно е участниците в курса да избягват физически контакт с когото и да е, независимо от кой пол, по време на целия курс.

Йога и физически упражнения

Въпреки че физическият аспект на йога и други упражнения са съвместими с Випассана, те трябва да бъдат прекратени по време на курса, тъй като в центъра няма условия за практикуването им, без да бъдат смущавани околните. Бягането за здраве също не се разрешава. Учениците могат да се раздвижват по време на почивките като се разхождат в обозначените райони.

Религиозни обекти, молитвени броеници, кристали, талисмани и други .

Не взимайте със себе си такива предмети на курса. В случай, че сте ги донесли по невнимание, предайте ги на съхранение при оганизаторите за времето на курса.

Упойващи вещества и наркотици

Не е разрешено на територията на курса да се носят никакви наркотици, алкохол нито други упойващи вещества. Това важи и за сънотворни и други успокояващи средства. Тези, които вземат медикаменти трябва да уведомят учителя за това.

Тютюн

За здравето и удобството на всички ученици, пушенето, дъвченето на тютюн или ползването на емфие не се разрешават на курса.

Храна

Не е възможно да бъдат задоволени предпочитанията и изискванията за специална храна на всеки участник поотделно. Затова молим учениците да се задоволят с предложените прости вегетариански ястия. Организаторите на курса се стараят да приготвят здравословно и балансирано меню, подходящо за процеса на медитация, без да се придържат към някаква определена философия на храненето. Ако на ученик е предписана специална диета по здравословни причини, той трябва да уведоми ръководството още когато кандидатства за курса. Строг пост и гладуване не се разрешават.

Облекло

Дрехите, които се обличат по време на курса, трябва да са семпли, скромни и удобни. Вталени, прозрачни или дрехи, набиващи се по друг начин на очи, (като къси панталони и поли, клинове, къси или безръкавни блузки) не бива да се носят. Слънчеви бани и голота, макар и частична, не са разрешени на територията на курса. Скромното поведение е важно, за да се сведе до минимум разсейването на другите ученици.

Пране и къпане

Няма перални машини и сушилни, така че учениците трябва да носят със себе си достатъчно дрехи. Можете да перете малки неща на ръка. За пране и къпане са предвидени само почивките, но не и времето, определено за медитация.

Контакти с външния свят

Учениците трябва да останат в границите на курса през цялото време. Те могат да напуснат центъра само с изричното разрешение на учителя. Връзки с външния свят не се разрешават до самия край на курса. Това включва писма, телефонни разговори и приемане на посетители. Мобилни телефони, пейджъри и други електронни устройства трябва да бъдат предадени на организаторите за съхранение до края на курса. В случай на крайна необходимост, приятел или член на семейството може да се свърже с организаторите.

Музика, четене и писане

Свиренето на музикални инструменти и слушането на радио и т.н. не се разрешават. На курса не трябва да се носят никакви материали за четене и писане. Учениците не бива да се разсейват като си водят бележки. Четенето и писането по време на курса не са разрешени, за да се наблегне на чисто практическата същност на тази техника на медитация.

Записване с касетофони и видеокамери

Използването им е забранено, освен с изричното разрешение на учителя.

Финансиране на курса

Съгласно традицията на чистата Випассана, курсовете се водят изключително на базата на дарения. Дарения се приемат единствено от хора, завършили поне един десетдневен курс под ръководството на С. Н. Гоенка или някой от неговите помощник-учители. Учениците, участващи в курса за първи път, могат да направят дарение на последния ден от курса или по всяко време след това.

По този начин курсовете се поддържат от тези, които са осъзнали за себе си ползата от прилагането на техниката. Желаейки да сподели с другите доброто, което човек е усвоил чрез медитацията, той прави дарение според собствените си възможности и желание.Тези дарения са единственият източник на финансови средства за курсовете по Випассана в тази традиция навсякъде по света. Няма някаква богата фондация или личност, която да ги спонсорира. Нито учителите, нито организаторите получават каквото и да е заплащане за работата си. Така разпространението на Випассана се дължи изключително на чисти намерения и е свободно от какъвто и да било комерсиализъм.

Независимо дали дарението е голямо или малко, то трябва да се даде с желанието да се помага на другите: „Курсът, в който участвах, е бил платен от щедростта на други ученици, участвали преди мен. Сега и аз на свой ред ще дам нещо за следващия курс, така че и други да могат да се възползват от тази техника!”.

Обобщение

За да изясним смисъла, който стои зад дисциплината и правилата на поведение, те могат да бъдат обобщени по следния начин:

Старайте се да не пречите на никого с действията си. Не обръщайте внимание на дразнения, причинени от другите.

Възможно е някой ученик да не разбира практическите причини за едно или друго от дадените правила. Вместо да започне да се настройва негативно или да се изпълва със съмнения, нека потърси разяснение от учителя.

Учениците могат напълно да разберат как да практикуват техниката и да извлекат максимална полза от нея единствено благодарение на собственото си дисциплинирано поведение и усилия. Най-важният аспект на курса е работата. Златното правило е да се медитира, все едно че човек е сам, концентрирайки цялото си внимание навътре, без да обръща внимание на неудобствата и дразненията, които може да срещне.

И като заключение, учениците трябва да разберат, че напредъкът им във Випассана зависи единствено от собствените им качества и развитие на личността, както и от следните пет фактора: сериозни усилия, доверие, искреност, здраве и мъдрост.

Нека по-горе представената информация ви помогне да извлечете максимална полза от курса по медитация. Ние сме щастливи, че имаме възможност да помагаме и ви пожелаваме да намерите спокойствие и хармония чрез преживяването на Випассана.

Дневна програма на курсовете

Следната програма за курса е изработена с цел да се поддържа постоянство на практикуването. За оптимални резултати на учениците се препоръчва да я следват възможно най-точно.

4.00 часа      Гонг за събуждане
4.30 – 6.30 часа   Медитация в залата или в собствената стая
6.30 – 8.00 часа   Закуска и сутрешна почивка
8.00 – 9.00 часа   Групова медитация в залата
9.00 – 11.00 часа   Медитация в залата или в собствената стая, според инструкциите на учителя
11.00 – 12.00 часа    Обяд
12.00 – 13.00 часа   Почивка и разговори с учителя при необходимост
13.00 – 14.30 часа   Медитация в залата или в собствената стая
14.30 – 15.30 часа   Групова медитация в залата
15.30 – 17.00 часа   Медитация в залата или в собствената стая, според инструкциите на учителя
17.00 – 18.00 часа   Следобедна закуска или чай
18.00 – 19.00 часа   Групова медитация в залата
19.00 – 20.15 часа   Беседа на Учителя в залата
20.15 – 21.00 часа   Групова медитация в залата
21.00 – 21.30 часа   Време за въпроси в залата
21.30 часа   Време за нощна почивка, загасяне на осветлението

От тук можете да си свалите копие на по-горните правила за поведение в Adobe Acrobat формат, за да можете да ги прочетете внимателно и да си ги припомните преди да се регистрирате за курс. Можете да кандидатствате за курс по Випассана медитация като попълните и изпратите формуляр за предвиден курс.